Pożyczka prywatna

Prawo przewiduje różne sposoby udzielenia pożyczki. Pożyczkodawcą nie musi być tylko instytucja finansowa, ale może nim być także osoba fizyczna. W takiej sytuacji mamy do czynienia z pożyczką prywatną, która może zostać zawarta między podmiotami obcymi lub zaprzyjaźnionymi. W obu przypadkach ważne jest zawarcie umowy, nawet jeśli pożyczkobiorcą jest zaufana osoba.   

Umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej, chociaż nie jest to konieczne dla kwot poniżej 500 zł. Jednak taka forma umowy może zostać wykorzystana do celów dowodowych, w przypadku zalegania dłużnika wobec wierzyciela. Jeżeli chodzi, o to co powinna zawierać umowa jest to: 

-data oraz miejsce zawarcia,  

-określenie stron i oraz wskazanie danych identyfikujących ich członków, w przypadku działalności gospodarczej należy dołączyć odpowiednio aktualny odpis z CEIDG lub KRS,  

-podpisy obu stron, na przynajmniej dwóch egzemplarzach (po jednym dla strony), 

-określenie przedmiotu umowy- najczęściej stosowana jest pożyczka pieniężna, wówczas należy wskazać kwotę i jej walutę,  

-wskazanie daty, w której pożyczka ma zostać spłacona 

-wskazanie sposobu spłaty gotówką lub przelewem; w tym drugim wypadku należy podać również nr konta wierzyciela 

-jeżeli strony wyznaczą konsekwencje nieterminowej spłaty, to należy wskazać ich formę i jeżeli się da również kwotę, 

-jeżeli strony ustalą odsetki należy wskazać ich wysokość,  

W sytuacji, kiedy udzielamy pożyczki opiewającej na większą kwotę warto taką transakcję uwiarygodnić aktem notarialnym, a także zabezpieczyć § 777 mówiącym o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. 

Na pożyczkobiorcy ciąży obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy pożyczki do Urzędu Skarbowego na deklaracji PCC-3, w sytuacji, kiedy: 

 -kwota pożyczki udzielonej pierwszej grupie podatkowej (najbliższej rodzinie) przekracza kwotę 9 637 zł, 

– kwota pożyczki udzielonej osobom niebędącym członkami rodziny przekraczają kwotę 5 000 zł, 

-łączna kwota pożyczek z kilku źródeł pozyskana w ciągu trzech lat przekracza 25 000, 

Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od zawarcia umowy, a także uiścić podatek.  

Natomiast pożyczkodawca musi rozliczyć się z przychodów uzyskanych z odsetek od pożyczki. Jeżeli udzielenie pożyczki nie jest przedmiotem działalności gospodarczej pożyczkodawcy, wówczas pobierany jest 19% podatek dochodowy w formie ryczałtu. Należy go rozliczyć w pozycji zryczałtowany podatek dochodowy w deklaracji pit 36. 

Jeżeli pożyczkę zaciąga osoba będąca w związku małżeńskim, wówczas jego współmałżonek powinien wyrazić zgodę. Wyjątek stanowi kwota nieprzekraczająca zwykłego zarządu majątkiem wspólnym, o czym będzie można się dowiedzieć więcej w następnym poście… 

Jeśli potrzebujesz dodatkowego doradztwa w opisywanej wyżej sprawie zapraszamy do kontaktu z Nami!