Pożyczka prywatna

Tutaj powinno znaleźć się zdjęcie do posta Pożyczka prywatna na stronie www.oceangroup.pl

Prawo przewiduje różne sposoby udzielenia pożyczki. Pożyczkodawcą nie musi być tylko instytucja finansowa, ale może nim być także osoba fizyczna.


W takiej sytuacji mamy do czynienia z pożyczką prywatną, która może zostać zawarta między podmiotami obcymi lub zaprzyjaźnionymi. W obu przypadkach ważne jest zawarcie umowy, nawet jeśli pożyczkobiorcą jest zaufana osoba.   

Umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej, chociaż nie jest to konieczne dla kwot poniżej 500 zł. Jednak taka forma umowy może zostać wykorzystana do celów dowodowych, w przypadku zalegania dłużnika wobec wierzyciela. Jeżeli chodzi, o to co powinna zawierać umowa jest to: 

-data oraz miejsce zawarcia,  

-określenie stron i oraz wskazanie danych identyfikujących ich członków, w przypadku działalności gospodarczej należy dołączyć odpowiednio aktualny odpis z CEIDG lub KRS,  

-podpisy obu stron, na przynajmniej dwóch egzemplarzach (po jednym dla strony), 

-określenie przedmiotu umowy- najczęściej stosowana jest pożyczka pieniężna, wówczas należy wskazać kwotę i jej walutę,  

-wskazanie daty, w której pożyczka ma zostać spłacona 

-wskazanie sposobu spłaty gotówką lub przelewem; w tym drugim wypadku należy podać również nr konta wierzyciela 

-jeżeli strony wyznaczą konsekwencje nieterminowej spłaty, to należy wskazać ich formę i jeżeli się da również kwotę, 

-jeżeli strony ustalą odsetki należy wskazać ich wysokość,  

W sytuacji, kiedy udzielamy pożyczki opiewającej na większą kwotę warto taką transakcję uwiarygodnić aktem notarialnym, a także zabezpieczyć § 777 mówiącym o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. 

Na pożyczkobiorcy ciąży obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy pożyczki do Urzędu Skarbowego na deklaracji PCC-3, w sytuacji, kiedy: 

 -kwota pożyczki udzielonej pierwszej grupie podatkowej (najbliższej rodzinie) przekracza kwotę 9 637 zł, 

– kwota pożyczki udzielonej osobom niebędącym członkami rodziny przekraczają kwotę 5 000 zł, 

-łączna kwota pożyczek z kilku źródeł pozyskana w ciągu trzech lat przekracza 25 000, 

Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od zawarcia umowy, a także uiścić podatek.  

Natomiast pożyczkodawca musi rozliczyć się z przychodów uzyskanych z odsetek od pożyczki. Jeżeli udzielenie pożyczki nie jest przedmiotem działalności gospodarczej pożyczkodawcy, wówczas pobierany jest 19% podatek dochodowy w formie ryczałtu. Należy go rozliczyć w pozycji zryczałtowany podatek dochodowy w deklaracji pit 36. 

Jeżeli pożyczkę zaciąga osoba będąca w związku małżeńskim, wówczas jego współmałżonek powinien wyrazić zgodę. Wyjątek stanowi kwota nieprzekraczająca zwykłego zarządu majątkiem wspólnym, o czym będzie można się dowiedzieć więcej w następnym poście… 

Jeśli potrzebujesz dodatkowego doradztwa w opisywanej wyżej sprawie zapraszamy do kontaktu z Nami!