Ulga termomodernizacyjna

Tutaj powinno znaleźć się zdjęcie do posta Ulga termomodernizacyjna na stronie www.oceangroup.pl

Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego i planujesz jego remont, bądź modernizację – sprawdź, czy możesz skorzystać z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej.

Ogólnoświatowy Strajk Klimatyczny uświadomił nam wszystkim, że w dziedzinie ekologii mamy wiele do zrobienia. Jednym ze sposobów proekologicznych działań jest termomodernizacja budynków.  

Ustawodawca podatkowy, wychodząc naprzeciw takim inicjatywom wprowadził w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz.1387) (dalej: updof) – tzw. ulgę termomodernizacyjną. 

Ulga termomodernizacyjna obejmuje wyłącznie termomodernizację budynków jednorodzinnych, w tym wymianę kotłów na paliwo stałe. 

Dla kogo ulga termomodernizacyjna?

Z ulgi tej mogą skorzystać – przy spełnieniu określonych warunków – podatnicy podatku PIT opłacający ten podatek: 

 • według skali podatkowej (zarówno według stawki 18 (17), jak i 32%),  
 • 19% stawki podatku liniowego oraz  
 • opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 

będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki narealizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 

 Co to jest termomodernizacja?

Zgodnie z art. 5a ust. 18c updof, pod pojęciem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozumie się przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Najogólniej można wskazać, że w świetle treści tego przepisu przedsięwzięcia termomodernizacyjne to przedsięwzięcia, których przedmiotem jest: 

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych,  
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,  
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków, 
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. 

Budynki jednorodzinne, czyli jakie? 

Ulga dotyczy wyłącznie istniejących już jednorodzinnych budynków mieszkalnych w rozumieniu art. 3 pkt 2a prawa budowlanego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). Chodzi więc o budynki:  

 • wolnostojące,  
 • w zabudowie bliźniaczej,  
 • szeregowej lub grupowej.  

Istotne jest natomiast, żeby były to budynki jednorodzinne. 

Uwaga! Ulga dotyczy wyłącznie termomodernizacji domów jednorodzinnych, a nie mieszkań. Co więcej – nie dotyczy ona domów, które są dopiero w budowie. 

Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Skorzystanie z ulgi polega na odliczeniu od dochodów (przychodów) wydatków poniesionych w roku podatkowym na materiały budowlaneurządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych wjednorodzinnych budynkach mieszkalnych, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. 

Odliczenie od dochodu (przychodu) będzie dotyczyło całości poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia (niezależnie od liczby zrealizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych). Jednak maksymalny limit odliczenia wynosić będzie 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych wposzczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. 

Przy czym jest ono uwarunkowane zakończeniem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie 3 lat, licząc odkońca roku, w którym poniesiony będzie pierwszy wydatek na to przedsięwzięcie. 

Jeśli jesteśmy już przy terminach, to warto podkreślić, że ustawa o PIT wskazuje dwa terminy, a mianowicie: 

 • 3 lata na zrealizowanie przedsięwzięcia, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek, oraz 
 • 6 lat na odliczenie wydatków od dochodów.

Ten pierwszy termin – 3 letni, określa termin realizacji przedsięwzięcia, którego niedotrzymanie przez podatnika spowoduje, że będzie on musiał zwrócić ulgę, czyli odliczone już wydatki doliczyć do dochodu i zapłacić PIT (nazasadach określonych w art. 26h ust. 9 ustawy o PIT). 

Natomiast 6 – letni okres dotyczy sytuacji, gdy podatnikowi nie wystarczyło w kolejnych latach dochodów, odktórych mógłby odliczyć wydatki termomodernizacyjne. Istotne jest, że ów 6-letni limit czasowy na wykorzystanie ulgi trzeba liczyć odrębnie dla każdego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 

Jak wynika z art. 26h ust. 3 updof, wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.   

Jakie wydatki podlegają odliczeniu? 

Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych zawarty został w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych i zawiera m.in.:  

Materiały budowlane i urządzenia m.in.: 

 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin; 
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej; 
 • pompa ciepła wraz z osprzętem; 
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem; 
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem; 
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

Usługi m.in.: 

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; 
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi; 
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów; 
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych; 
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej; 
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego; 
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego; 
 • montaż pompy ciepła; 
 • montaż kolektora słonecznego; 
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego; 
 • montaż instalacji fotowoltaicznej; 
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe. 

Ulga termomodernizacyjna, a inne ulgi

Ulgi termomodernizacyjnej nie można łączyć z innymi preferencjami, np. z ulgą mieszkaniową 

Co to oznacza? Otóż, jeśli podatnik wydał pieniądze ze sprzedaży mieszkania na ocieplenie domu i z tego tytułu niezapłacił podatku od dochodu ze sprzedaży (chodzi o sprzedaż przed upływem 5 lat od dnia nabycia nieruchomości), to nie może już tych samych pieniędzy odliczyć od dochodu w ramach ulgi termomodernizacyjnej. 

Podatnik musi zdecydować, z której preferencji chce skorzystać: mieszkaniowej czy termomodernizacyjnej.  

Jeśli z mieszkaniowejto nie będzie musiał zapłacić 19 % PIT od dochodu ze sprzedaży poprzedniej nieruchomości (chodzi o sprzedaż przed upływem 5 lat od dnia nabycia nieruchomości), wydanego na ocieplenie domu.  

Jeśli wybierze ulgę termomodernizacyjnąto będzie musiał zapłacić 19 % PIT od dochodu ze sprzedaży poprzedniej nieruchomości, ale wydatek poniesiony na ocieplenie odliczy od dochodu.  

 

W praktyce należy każdorazowo przeanalizować, która z ulg będzie dla podatnika korzystniejsza. Należy pamiętać, żepierwsza z nich polega na zwolnieniu z podatku, druga zaś polega na obniżeniu podstawy opodatkowania.